افتتاح اولین شعبه کی اف سی حلال در شهرک غرب

افتتاح اولین شعبه کی اف سی حلال در شهرک غرب

  • photo_2015-11-02_08-24-03
  • photo_2015-11-02_08-24-36
  • photo_2015-11-02_08-24-40
  • photo_2015-11-02_08-24-48
  • photo_2015-11-02_08-24-52
  • photo_2015-11-02_08-25-14
  • photo_2015-11-02_08-25-17
  • photo_2015-11-02_08-25-21
  • photo_2015-11-02_08-25-28

Leave a Comment